Menu
A+ A A-

Historie


1989

Sommer 1989. Dagsrudforeninga: Undersøkelse blant pårørende om reformen og dens gjennomføring, ledende spørsmål iflg. NFPU.

Høsten 1989. Kontakt opprettes med andre institusjonslag.

Styremøte Dagsrud 26.11: Vedtak om å invitere til fellesmøte med andre institusjonslag.

1990 – En ny organisasjon oppe og går

27.1.90. Fellesmøtet på Bø. 30 representanter fra NFPU-lag og foreldreforeninger ved flg. inst.:Vestlh., Furuly, Grimebakken, Toftes gave, Åkershagan, Nordre Åsen, Vestre Haugen, Fossnes, Emma Hjorth, Dagsrudheimen.

Uttalelse, pressemelding, referat.

Samarbeidsgruppa for utviklingshemmede i og utenfor institusjoner en realitet.

4.2. Brev til sosialkomiteen og sosialministeren. Fleksibel nedb.tid, reelt valg.

7.2. Brev til lagene i etterkant av Bømøtet.

Samarbeidsgruppa har stadig møter, hektisk aktivitet!

Tores svarbrev til Oppland fylkeslag av NFPU- eminent!

18.4.90. Møte med Sissel Stenberg i Sos.dep.

Aulaen 26/4-90. ”Har vi tenkt på alle?” Komite: K.Zahl, Ellen Johansen KristinHeffermehl, Hans Birch

28.4. NFU’s landsstyremøte: Ivar og Odd suspendert fra alle tillitsverv, Petter refs

5.5. Brev til sosialkomiteen om reformgjennomføringa

5.6. Møte med sosialkomiteen . Vi får etter hvert gehør for noen av våre synspunkter og gjennomføringsmåten mildnes. Hva er tvangsflytting, hvor bodde foreldrene da den utvikl.hemmede var 16 år?

16.6. Fellesmøte i Oslo. Tiden inne for å vurdere forholdet til NFPU. Siste forsøk på dialog.

27.7. Utsendelse av”Kokebok” – hvordan forholde seg til reformen, arb. framover.

10.11. Interimsstyre dannet, LUPE er en realitet: Ivar Tolstad leder, Petter Tomren sekretær, Hans Birch, Kaj Zahl, Thor Henriksen, Ruth Lind. Møtet holdt i Kyrre Greppsgate 11. På møtet skulle synspunkter på situasjonen utveksles, eventuell etablering av ny organisasjon. Startopplegg, forutsetninger, arbeidsopplegg, markering av hva vi står for m.v. drøftet. Organisasjonen var etablert!

19.11. ”Sånn er livet” i radio.

15.12. Interimsstyremøte. Drøfting av oppgavefordeling, vedtektsarbeidet, folder, verving.

1991 - Første landsmøte og Lupe er etablert

Arbeidsutvalget har stadig møter i Oslo. LUPE drives fra kjøkkenbenken! For en tid!

”Meldingsblad”: Lupeinform.

18.-19.1. Styremøte

1.3. Styremøte der folder ble presentert, brev om tvangsflytting vedtatt.

11.5. Styremøte, brev til NFPU-lokallag, stortingsgruppene, sos.dep.

1.6. LUPEs første landsmøte ble arrangert på Vestre Haugen i Oslo,- med alt det innebar av valg, fastsetting av vedtekter, arbeidsprogram, verving m.v. Møteleder var Thor Henriksen. Vedtektdebatt: Takhøyden måtte og skulle være høy (ekskl.par.drøftet)!

Det første ordinært valgte styre ble: Ivar Tolstad,leder – Ole Kr. Berntsen, nestleder – Petter Tomren, sekretær – Berit Tomren, kasserer – Hans Otto.

Svendsen, styremedlem – Gunvor Berget, styremedlem – Astrid Aarø Engen, styremedlem. Vara: Ruth Lind, Per Gulbrandsen.

AU er aktivt, også andre enn landsstyremedlemmene er med. AU ”tar” den daglige drifta i organisasjonen, har ikke råd til så mange landsstyremøter.

25.6. Avslag på søknad om driftstilskudd – ”organisasjonen synes å ha en tidsbegrenset/situasjonsbestemt formål”. Noen ønsker livet av oss?

14.8. Møte med Sosialdepartementet (IT-PT-PG)

22.11. Klagen vedr. statlig driftstilskudd imøtekommet. Vi fikk kr. 25000,- i etableringstilskudd for 1991. Seinere har tilskuddene økt til de for i fjor var kr.361000,- pluss tilskudd til likemannsarbeid/kurs kr.50000,-

Regnskapet for 1991 viser utgifter på ca. 46.000 kroner og inntekter på ca. 69.000 kroner

Stortingsdebatt om gjennomføring av reformen, Alvheim-sos.komiteens innstilling og forslag vedr. tvangsflytting og bofellesskap. Vedtatt!!

Saker gjennom årene

Hovedsaker gjennom de 10 årene har dreid seg om Ansvarsreformen og dens gjennomføring. Vi har drevet påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter, og det har vært mange saker lokalt når det gjelder tilbudene til utviklingshemmede og gjennomføringa av reformen. Etter hvert har saksmengden kanskje minket noe, men den ser nå ut til å være økende fordi kommunene nå vil omorganisere og spare penger. Det er nødvendig å påse at tilbudene ikke forverres. de skulle jo heller forbedres med årene. Mange steder har pårørende og hjelpeverger problemer med å nå fram overfor kommunale myndigheter og overformynderiet.

Men: I mange kommuner fungerer også tjeneste og tilbud meget bra, og samarbeidet går godt.

Flere og flere kommuner tar egenandeler,- og det i en slik grad at beboerne virkelig blir flådd og får økonomiske problemer og livskvaliteten forringes.

Eksempel Sola og Notodden kommuner. Andrelinjetjenesten fungerer ofte ikke tilfredsstillende eller bygges ned, antallet utviklingshemmede med psykiske problemer kan være stigende. Hvordan blir framtida? - Arbeidstilbud, opplæring (Malvikdommen), husleie, hjelpeverge, egenandeler, enkeltvedtak

1992

Høring forskrift om bruk av tvang i nødsituasjoner.

Utarbeidet beredskaps- og varslingsplan for organisasjonen,- burde vi fortsatt ha det?

Hjertebosaken løst.

Inntekter ca. 145.000,- Utgifter ca. 134.000,-

1993

Budsjett kr. 463.000,-

Kommunenes økonomi, pressemelding.

Egenandeler for avlastningsopphold.

Spesialundervisninga, pressemelding.

Vertskommuneproblematikken, pressemelding.

Hjelpevergeoppnevning.

Reformgjennomføringen i flere kommuner.

1994

Søker om medlemskap i FFO, avgjørelse drar ut, NFPU protesterer mot at vi skal inn.

Juridisk hjelp til medlemmer. øk.støtte.

Betaling for fellesareal/personalrom.

Stand på sommerlekene i Lillehammer.

Høring om tvang og maktbruk.

Kontorlokaler i drift på RRD.

1995

Ny leder etter landsmøtet 1995.

Høring om strafferettslig særreaksjon for puh som er fritatt for straff.

Sak om tilbud til puh.

Diaruss.

Egenandeler for hjemmetjenester.

Innmelding i Nordisk forbund (nedlagt seinere).

KS om videreføring av reformen.

Særlov om tvang og makt.

Reformevaluering.

Høring ny opplæringslov.

Vernepleierutdanningas framtid.

25.11. medlem av FFO, NFU ut! Seinere dannes SAFO.

1996

Ny redaktør.

”Nytt” blad.

Kontoretablering ønskes.

Omorganisering av fellesarealer til leiligheter.

Nedleggingsfare for komp. senter.

Omsorgslønn.

Rett til fagorganisering for puh.

Tvang og makt – igjen!

Dyrøysaka, diskriminering av utv.h. på restaurant.

Uttalelse om reformevaluering.

Psyk. utv.h. med store psyk.vansker, institusjonsbehandling.

1997

Nyetableringa av kontor, i drift fra slutten av året.

Egenandeler.

Taushetsplikt for hjelpeverger.

Arbeidssaker.

Skolering av tillitsvalgte-planer.

Likemannsarbeid – planer.

Høring om finansiering og brukerbetaling.

1998

Første likemannsarbeidskurs i LUPE-regi, så i 2000. Før hadde landsmøtesamlingene preg av likemannskurs også.

Bladet vårt

1990 Lupeinform, infoark

1991, oktober Første nr. av ”Under Lupen”. P.T. Vi er stolte!!

1993, nr.7 Medlemsbladet i ny drakt. PT m.fl.

1996,nr.4 Medlemsbladet i ny drakt igjen, ny redaktør- K.K.

2001 Vi er uten annonser, så bladet koster oss ca. 80.000,- pr. år. Noen som har gode ideer?

Hvor står vi – hvor går vi?

1078 medlemmer på det meste. Nå ca. 950 med noen færre betalende år 2000.

Utfordringer? Vi har ikke vært flinke nok til å markere oss og markedsføre oss i media og ellers. Trenger lokale markeringer, ta saker opp i avisene, ikke vent på at LUPE sentralt gjør noe,- eksempel fra Hole kommune. Hvordan få nye medlemmer? Hvordan beholde de gamle? Har alle nok med seg selv og sitt?

Samarbeid/sammenslutning med andre? Er vår tid omme? Har vi oppnådd våre mål? Vi trenger hjelp av medlemmene for å bli bedre som organisasjon!